Josef Čapek

Vždyť co je obsahem každého umění než člověk? Než člověk, tedy v něčem, ba přemnohém, každý z nás, než život, tedy zase v přemnohém každý z nás, než tento svět uprostřed nezměřitelnosti vesmíru, to všechno, co bylo, jest a bude, a v čem a čím jsme my?

Čapkův mnohostranný talent se spojuje s hlubokou etikou životních postojů i tvorby. V době kolektivních hnutí a manifestů odmítal kráčet v šiku pod jakýmkoli praporem a trval na osobní odpovědnosti za své dílo i za svůj názor. Věřil, že umění není jen prodejným zbožím či žebříčkem ke slávě, ale určující podmínkou lidství, odvěkým výrazem „nejprvnější člověkovy potřeby vyrovnati se s věčnou hádankou života a jeho smyslu“. Na výtvarnou scénu vstoupil před první světovou válkou jako obhájce avantgardních tendencí. Picassova tvorba a umění přírodních národů mu otevřely nové dimenze vztahu umění a skutečnosti, od dětí a naivních malířů se učil hravosti a svobodě.

Soustřeďoval se na nejprostší všední náměty, aby v nich ukázal hodnotu života a odhaloval tajemství i kouzlo skryté v každé lidské bytosti. Jeho nezaměnitelná tvorba, jíž zasáhl do řady uměleckých oborů, představuje zásadní přínos moderní české kultuře.

Josef Čapek u svého psacího stolu, kolem 1930

Základní data

1887

23. března narozen v Hronově v rodině lékaře; sourozenci Helena (28. 1. 1886 – 27. 9. 1961) a Karel (9. 1. 1890 – 25. 12. 1938)

1910–1911

studijní pobyt v Paříži; setkání s kubismem, uměním přírodních národů i naivní a diletantskou tvorbou zásadně ovlivňuje další směřování Čapkovy umělecké dráhy

1911–1920

dospívá k osobité adaptaci kubismu a podílí se na rozvoji českého modernismu jak vlastní tvorbou, tak i svými teoretickými statěmi a redaktorskou prací

dvacátá léta

zapojuje se aktivně do kulturního života první republiky: pracuje jako novinář a výtvarný kritik, spisovatel a dramatik, kromě malování se věnuje i grafice, scénografii, knižním obálkám, ilustraci a novinové kresbě

třicátá léta

omezuje škálu svých tvůrčích aktivit; jeho tvorba se v rovině výtvarné i literární rozchází s převládajícími dobovými tendencemi a soustřeďuje se na závažné filozofické otázky

1939–1945

v prvních dnech druhé světové války je zatčen gestapem, prochází koncentračními tábory Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen a Bergen-Belsen, kde v dubnu 1945 umírá

Karel a Josef Čapkovi, asi 1898
Karel a Josef Čapkovi, asi 1898
Josef s Lidovými novinami na snímku Karla Čapka, kolem 1930
Josef s Lidovými novinami na snímku Karla Čapka, kolem 1930
Josef Čapek o prázdninách na Oravě, asi 1930
Josef Čapek o prázdninách na Oravě, asi 1930
Josef Čapek podepisuje knížku Kulhavý poutník, 1936
Josef Čapek podepisuje knížku Kulhavý poutník, 1936

Informace o projektu

Pracoval jsem mnoho je mimořádný projekt, jímž nakladatelství Nadačního fondu 8smička vůbec poprvé mapuje a kompletuje veškeré výtvarné práce Josefa Čapka, které se zachovaly jak v pozůstalosti, tak ve veřejných a soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí. I přesto, že Josef Čapek patří ke klíčovým osobnostem českého moderního umění, jeho dílo nebylo do konce dvacátého století systematicky evidováno. Neobyčejný publikační projekt Pracoval jsem mnoho si klade za cíl ve čtyřech tematicky pojatých dvousvazkových knihách zmapovat kompletní odkaz výtvarného díla Josefa Čapka. Pro tyto potřeby autoři shromáždili tisíce výtvarných prací – od volné kresby přes kresbu užitou, ilustrace, karikatury, scénografické návrhy až po malbu a grafiku. Rozsáhlé Čapkovo dílo vám nyní vedle œuvre-katalogu představujeme i zde – přejeme si, aby měl každý možnost seznámit se s géniem Čapkovy tvorby a proniknout alespoň částečně do mysli tohoto mimořádného umělce a člověka.